4 Büyük Kitap Hakkında Bilgi Kısa

Konusu 'Kısa Özet Bilgiler' forumundadır ve Demir tarafından 1 Ağustos 2014 başlatılmıştır.


 1. 4 Büyük Kitap Hakkında Kısaca Bilgi

  Dört büyük ilahi kitap
  a-Tevrat, Hz. Musa’ya gönderildi.
  b-Zebur, Hz. Davut’a gönderildi.
  c-incil, Hz. isa’ya gönderildi.
  d-Kuran› Kerim, Peygamberimiz Hz. Muhammed’e gönderildi.
  Allah taraf›ndan peygamberlere gönderilen kitaplardan bazıları birkaç
  sahifeden meydana gelen küçük kitapçıklardır. Bunlara suhuf (sahifeler)
  denilir.Sahifeler .u peygamberlere gönderilmiştir: 10 sahife Hz. Adem, 50
  sahife Hz. ş.it, 30 sahife Hz. idris, 10 sahife Hz. ibrahim, olmak üzere toplam
  100 sahifedir.

  Tevrat, Hz. Musa’ya gönderilen kitaptır. Tevrat’ın bir diğer ismi de Ahdi Atik’tir. Musevilik (Yahudilik) dininin kutsal kitabıdır. ibranice ve Aramca olarak yazılmıştır. Tevrat, kanun yasa anlamlar›na gelir. Yahudi dininin kutsal kitab› Tevrat be. Kitaptan oluşur. Bunlar;
  Tekvin b- Çıkış. c- Levililer d- Sayılar e- Tesniye
  Tevrat Sina Dağında Hz. Musa’ya, Allah tarafından verilen dört büyük birincisidir.

  Tevrat’› insanlara yol gösterici (Ali ‹imran 3-4), doğruyu açıklaycı ve rahmet olarak
  ( Enam 154-157) göndermiştir. Yahudilerin yazılı dini edebiyat›na Tanah, sözlü dini
  edebiyatına ise Talmut ad› verilir. Yahudilerin Tanah adını verdiği kutsal kitaplarına
  Hz. Davut’a gönderilmiştir. Zebur’da daha çok ilâhîler, dualar ve zikirler vardır.
  Biz müslümanlar Zebur’un Allah’tan geldiğine inanırız. Yahudi dininin kutsal
  kitabıdır. Tevrat kitabının sonuna ekli olarak korunmuştur. Zebur, kitap anlamına
  gelir. Günümüzde Tevrat, Tanahın içinde Mezmurlar adı altında yer almaktadır.
  Mezmurlar 150 mezmurdan oluşmaktadır. içinde, dinî ayin ve bayramlar hakkında bilgilerde mevcuttur. Zebur Tevrat’tan sonra gönderilmiştir. Zebur hakkında Kur’an’da diğer kutsal kitaplar kadar açıklayıcı bilgi bulunmamaktadır.
  Hristiyanların kutsal kitabı olan incil, Hz. İsa’ya gönderilmi.ştir. Diğer kutsal kitaplar gibi incil’in de Allah’tan geldiğine inanırız. incil, kelime olarak müjde, iyi haber anlamlarına gelir. inciller, Hiristiyan Kutsal Kitabı (Kitab-› Mukaddes’in) bir bölümü olan Yeni Ahitte bulunmaktadır. Yeni Ahit’in en önemli bölümünü dört incil oluşturmaktadır. Bu dört incil, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’dır. incil, Hz.isa zamanında yazıya geçirilmemiştir. Daha sonra kendisine inanan havariler tarafından kaleme alınmıştır. Bu incilleri incelediğimizde, insanlara doğru yolun gösterildiği ve bireylerin kötü davranış.lardan kaçınmalar› emirleri bulunmaktadır.
  Zaten kutsal kitapların hepsinde bu durum göze çarpmaktadır.

  İslâm dininin peygamberi olan Hz. Muhammed’e gönderilmiştir. Yüce Allah’ın Kuran-› Kerim, Allah’tan geldiği .ekliyle korunmu., günümüze kadar değeri.meden gelmiştir, Hz. Muhammed aracılığıyla bütün insanlara gönderilen ilâhî kitabımızın evrensel özelliği kıyamete kadar geçerlidir.
  Allah’tan gelen vahiy (dini bilgiler) bazan tam bir cümle bazan da tam bir metin olarak gelirdi. Metinlerin her birine sure, surelerin her bölümüne de ayet denir. Kuran› Kerim’de 114 sure ve yaklaşık 6666 ayet vardır.
  Hz. Peygamber, Allah’tan gelen dinî bilgileri, hiç ekleme ve çıkarma yapmadan, çevresindeki insanlara okurdu. Onlar da gelen vahyi, ezberleyip, hemen yazarlardı çevresindeki insanlara okurdu. Onlar da gelen vahyi, ezberleyip, hemen yazarlardı. Allah’tan Cebrail Meleği vasıtasıyla gelen vahiyleri yazanlara "vahiy kâtipleri" denilir. Kuranı Kerim 610-632 yılları arasında yani yaklaşık 23 yılda bölüm bölüm olarak indirilmiştir. Furkan suresi 23. ayetinde .öyle buyrulmaktadır."...Halbuki biz
  vahiyle senin kalbini pekiştirmek için böyle ara ara indirdik ve onu parça
  parça okuduk." Kuranın ilk ayeti, 610 yında Hira mağarasında vahiy meleği
  Cebrail tarafından getirilmiştir.
  Peygamberimiz sağ oldukça vahiyler devamlı geldiği için, Kuranı Kerim ancak Hz. Ebu Bekir’in halifeliği zamanında toplanıp kitap haline getirilmiştir. Hz. Osman’ın halifeliği zamanında ise çoğaltılarak başka ülkelere gönderilmiştir.