Din Anlayışı Nedir Kısaca Bilgi

Konusu 'Ödevmatik' forumundadır ve Demir tarafından 30 Temmuz 2014 başlatılmıştır.

 1. Din Anlayışı Hakkında Bilgi

  Din, Yüce Allah'ın insanları iyiye yöneltmek, kötülükten alıkoymak için peygamberler aracılığı ile bildirdiği ilahi kurallardır Dinin amacı, insanları dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmaktır

  Din anlayışı ise , Allah tarafından gönderilen dinin yani ilahi kuralların insanlar tarafından içinde bulundukları şartlara göre algılanma ve yorumlanma biçimleridir

  Din, akil sahibi insanlara seslenir Çünkü, dini anlayıp değerlendirilecek tek varlık; akıllı, düşünen, sorgulayan, irade sahibi olan insandır Din, insanların yanlış düşünce, inanç ve davranışlardan uzaklaşmasını ister Onlara iyi ve güzel davranışlarda bulunmalarını öğütler Bu doğrultuda insanların iyi geçinmelerini, birbirlerini sevmelerini, saymalarını barış ortamında mutlu ve huzurlu yasamalarını amaçlar

  Din ve Din Anlayışı arasındaki farklar

  1 Din ile dinin anlaşılması birbirinden farklıdır

  2 Din, vahye; dinin anlaşılması ise insanların düşünce ve yorumlarına(akla) dayanır

  3 Din, bütün insanlara hitap ettiğinden evrensel; din anlayışı ise bireyseldir

  4 Din tek iken , din anlayışları farklı olabilir

  5 Dini benimsemekte manevi bir zorunluluk var iken din anlayışını benimsemek de bu zorunluluk yoktur

  6 Din değişmez iken Din anlayışı kişilere ve zamana göre değişebilir

  7 Din anlayışı hiçbir zaman dinin özüne ters düşmemelidir

  8 Din Anlayışındaki Yorum Farklılıkları nasıl ortaya çıkmıştır?

  İslam’ın geldiği ilk yıllarda Müslümanlar, dinî konularla ilgili bir sorunları olduğu zaman Hz Muhammed'e danışıyorlardı (çünkü Yüce Allah onu, İslam dinini insanlara anlatmakla görevlendirmişti Bu nedenle de Peygamberimiz döneminde dini konularla ilgili bir sorun olduğunda sorunları Peygamberimiz çözüyordu Peygamberimizin ölümünden sonra ise İslamiyet, Arap Yarımadası’nın dışında çeşitli toplumlar ve uluslar arasında yayıldı Böylece Müslümanlar farklı kültürlere, örf ve adetlere mensup insanlarla karsılaştılar Bu da yeni dini sorunların ortaya çıkmasına neden oldu Müslüman bilginler, Kur'an ve sünneti yorumlayarak bu sorunlara çözümler getirdiler, çeşitli kitaplar yazdılar Onların bu yorumları ve eserleri, din değil dinin anlaşılma biçimlerinin ürünüdür

  Müslümanlar, Peygamberimizin vefatından sonra dini anlama ve yorumlamaya yönelik birçok çalışma yapmışlardır Bu çalışmalarda kişilerin kültürlerinin, geleneklerinin, bilgi, deneyim ve birikimlerinin farklı olması; aynı ayet ve hadislerden farklı anlamlar çıkarmalarına neden olmuştur Böylece dini konularda farklı anlayışlar ortaya çıkmıştır Bu anlayışları dinin kendisi gibi algılamamak gerekir Çünkü bunlar dine ilişkin yorumlardır Ancak şunu da iyi bilmeliyiz ki 1400 yıl önceki bilim ve teknoloji ile günümüz teknolojisinin, o zamanın sosyal ilişkileri ile günümüz sosyal ilişkilerinin birbirinden farklı olması, bu farklı yorumların gerekli olduğunu göstermektedir
  Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri

  Din anlayışındaki farklılıkların çeşitli nedenleri vardır Bunlar insanın yapısı, siyaset, ortam ve kültür, ekonomi olmak üzere dört ana baslık altında inceleyebiliriz

  31 İnsanın Yapısı:

  Allah, insanları farklı yapı ve karakterde yaratmıştır Her insan bağımsız bir kişiliğe, kendine özgü bir karaktere sahiptir Bu durum, onun iç dünyasında olduğu gibi dış dünyasında da görülür

  İnsan; yüzünün görüntüsü, sesinin tonu ve parmak iziyle olduğu gibi düşünce biçimiyle, yetenekleriyle, zevkleriyle, olaylara bakışıyla da başkalarından ayrılır

  İnsan, yaşamın evrelerine göre değişken bir varlıktır Onun duygu ve düşünceleri hep aynı kalmaz, zaman içinde değişir Bu nedenle insan, farklı dönemlerde farklı anlayışları benimser

  insanların özelliklerinde ve psikolojik eğilimlerinde görülen bu farklılıklar, doğal olarak onların dini olaylara bakışlarını ve yasayışlarını da etkiler

  Gündelik hayatta farklı yorumlar yapmaya neden olan insanın yapısı, dini konularda da etkisini göstermiştir Çünkü Kur'an, her özellik ve karakterdeki insanlara hitap eder, hepsine mutlu olmanın yollarını gösterir

  Aynı filmi seyreden, aynı kitabı okuyan insanların farklı düşünce ve yorumlar yapmaları, insanların değerlendirmelerinin ne kadar farklı olabileceğini göstermektedir Bu değerlendirme farklılığı, din konusunu da içine alır Dinin kaynağı Kur'an ve onun yorumu olan Hz Muhammed'in yaşayışı ile uygulamaları olduğu halde, insanların anlayış düzeyi ve bilgi birikimlerinin farklılıklarından dolayı din konusunda farklı anlayışlar ortaya çıkmaktadır

  Toplumsal Değişim

  Toplumlar bireyler gibi tarihi süreç içinde değişime uğrarİnsan, toplumsal bir varlıktır O, doğduğunda kendisini bir toplum içinde bulur O toplumun kuralları, inançları, örf ve adetleri, kişinin yaşamında etkilidir Artık o, içinde doğduğu toplumun bir üyesidir Her insana, içinde yaşadığı toplum şekil verir Aynı dine inandıkları halde değişik coğrafi bölgelerde yaşayan uluslar arasında ortam ve kültürün etkisiyle birçok farklılık oluşmuştur Bu ulusların kültürleri çeşitli dini alanlara yansımıştırToplumsal değişimlere yol açmıştır Her toplum, sosyal yapısına ve kendi kültürel özelliklerine uygun bir dini yaşam biçimi geliştirmiştirAyrıca her toplum, sosyal ve kültürel özelliklerini din anlayışına yansıtırBöylece din anlayışında yorum farklılıklar ortaya ortaya çıkar Herkes bunun bilincinde olmalı, başkalarının düşüncelerine, anlayışlarına, yaşam tarzına saygı duymalıdır
  İslamiyet, yayıldığı coğrafi bölgelerde dinin ilkelerine aykırı olmayan örf ve adetleri kabul eder Dini özüne uymayanları ise reddeder Bunun sonucunda o bölgelerde farklı dinî uygulamalar ortaya çıkar

  İnsanın, dinin buyruklarını değerlendirirken içinde yaşadığı toplumun kültüründen etkilenmemesi mümkün değildir Çünkü din, kültürle iç içedir Bu nedenle farklı kültürlere sahip insanlar da Kur'an'ı farklı yorumlamışlardır Bu ise farklı din anlayışlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur