Hizbul Bahr Duasının Okunuşu

Konusu 'Dualar ve anlamları' forumundadır ve Nehir tarafından 14 Ocak 2014 başlatılmıştır.

 1. Hizbul Bahr Duası Okunuşu

  Bismillahirrahmanirrahim.
  Allahümme ya aliyyü, ya azıymü, ya alim. ente rabbi ve ılmüke hasbi . fe nı'mer rabbü rabbi ve nı'mel habsü hasbi.

  Tensuru men teşaü ve entel azizür rahıym. nes'elükel ısmete fil
  harekati ves sekenati vel kelimati vel iradati vel hatarati minez
  zünuni ves şükuki vel evhamis satırati lil kulubi an müteatil ğuyub.

  Fe kadibtü liyel mü'minune ve zülzilu zilzalen şedida. ve iz yekulül
  münafiküne vellezine fi kulubihim meradün ma veadenallahü ve rasulühu
  illa ğurura.

  {Fe sebbitna vensurna ve sahhir lena hazel bahra kema sahhartel bahra
  li musa ve saharten nara li ibrahime ve sahhartel cibale vel hadide li
  davude ve sahhater riha veş şeyatıyne vel cinne li süleymane ve sahhir
  lena külle bahrin hüve leke fil ardı ves semai vel mülki vel melekuti
  ve bahred dünya ve bahral ahırati ve sahhir lena külle şey'in ya men bi
  yedihi melekutü külli şey'in kaf ha ya ayn sad kez (3.tekrarlanacak)}

  Ünsurna fe inneke hayrun nasirin.veftah lena fe inneke hayrul fatihıyn.
  vağfir lena fe inneke hayrul ğafirin. verhamna fe inneke hayrur
  rahımin. verzukna fe inneke hayrur razikıyn.

  Vehdina ve neccina minel kavmiz zalimin. ve heblena rıyhan teyyibeten
  kema hiye fi ılmike venşurha aleyna min hazaini rahmetike vahmilna biha
  hamlel kerameti meas selameti vel afiyeti fid dini ved dünya vel
  ahırati inneke ala külli şey'in kadir.

  Allahümme yessir lena ümurana mearrahati li kulubina ve ebdanina ves
  selameti vel afiyeti fi dinina ve dünyana. ve kün lena sahıben fi
  seferina ve halifeten fi ehlina vatmis ala vücuhi adaina vemsah hüm ala
  mekanetihim fe la yestetıy'unel mudıy'e ve lel mecie ileyna ve lev
  neşaü letamesna ala a'yünihim festebekus sırate fe enna yübsırun.

  Ve lev neşaü lemesahnahüm ala mekanetihim fe mestetaü mudiyyen ve la yerciun.

  {Yasin vel kur'anil hakim inneke leminel mürseline ala sıratin
  müstekıym. tenzilel azızir rahim. li tünzira kavmen ma ünzira abaühüm
  fe hüm ğafilün. le kad hakkal kavlü alal ekserihim fe hüm la yü'minune
  inna cealna fi anakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fe hüm mukmehun. ve
  cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fe
  hüm la yübsirun.şahetil vucüh.(3 kez tekrar)

  Ve anetil vücuhü lil hayyil kayyum.ve kad habe men hamele zulma. ta sin
  im. ha mim ayn sin kaf. meracel bahrayni yeltekıyan. beynehüma berzahun
  la yabğıyan. ha mim, ha mim, ha mim, ha mim, ha mim, ha mim,ha
  mim.hummel emru ve caen nasru fealeyna la yünsarun. ha mim tenzilül
  kitabi minellahil azızil alim. ğafiriz zenbi ve kabilit tevbi şedidil
  ıkab.zittavli la ilahe illa hu ileyhil masıyr.

  { Bismillahi babüna tebarake hıytanüna yasin sakfüna kaf ha ayn sad
  kifayetüna, ha mim ayn sin kaf hımayetüna, fe seyekfike hümüllahü ve
  hüves semıul alim. ( 3 kez tekrar)

  Sitrul arşi mesbulün alyne ve aynüllahi nazıratün ileyna bi havlillahi
  la yukderu alyne vellahü min veraihim muhıyt. bel hüve kur'anün mecid.
  fi levhın mafuz.

  {Fallahü hayrun hafizan ve hüve erhamür rahımin.(3 kez tekrar)

  {İnne veliyyiyellezi nezzel kitabe ve hüve yetevelles salihıyn.(3 kez tekrar)

  {Hasbiyellahü la ilahe illa hü , aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym. (3 kez tekrar.)

  { Bismillahillezi la yedurru measmihi şey'ün fil erdı ve la fis semai ve hüves semıul alim. (3 kez tekrar)

  {Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym.(3 kez tekrar)

  Ve sallellahü ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme teslimen vel hamdü lillahi rabbil alemin