İslamda Ticaretin Kuralları Nelerdir?

Konusu 'Dini soruların cevapları' forumundadır ve Nehir tarafından 2 Haziran 2014 başlatılmıştır.


 1. İslamda Ticaret

  Ticarî ilişkilerde kişinin son derece dürüst ve güvenilir olması şartı temel ilke olarak konmuştur. Bu ilkeler iş adamları tarafından benimsenmiş olsaydı, bu gün piyasada görülen bozukluklar olmayacaktı. Ticaret ve alışverişe ilişkin bu ilkeler, iş ilişkilerinde iyi niyetin kurulması, tartı ve ölçümün dürüstçe yapılması ve aldatıcı yeminlere başvurmaktan kaçınılması hakkındaki Kuran ve Hadis hükümlerinde değişik şekilde, yansımaktadır.


  Aldatıcı yeminler :

  Günümüzde satıcılar, alıcıları kandırmak için asılsız yeminlere başvurmaktadırlar. Bu davranış da, piyasa ekonomisinin bozukluğu yanında, kişilerin ahlâkî ve ruhi değerlere karşı kayıtsızlığının, umursamazlığının ve yaban-
  cılaşmasının etkisi büyüktür. lslâm, iş adamının malını satmak amacıyla başvurduğu bu tür davranışları kınamıştır. Ebu Hureyre'nin (RA) naklettiğine göre, Peygamber (SAV) bu konuda şöyle demiştir: "Asılsız yeminler malı sattırır, ama be-
  reketi, onun sağlayacağı yararı ve iç rahatlığını da yok eder." (Buhari 34; 26). Öte yandan Ebu Zer de (RA), Peygamberin (SAV) başka bir sözünü nakleder "Allah şu üç sınıf insanla ne konuşacak, ne onların yüzüne bakacak, ne de günahlarını
  bağışlıyacaktır. Onlar çok acıklı bir azap çekeceklerdir." Ebu Zer; birden bire atılır ve sorar. «Ey Allahın Elçisi! Bu, herşeyini yitiren ve mahfolanlar kimlerdir?» Peygamber (SAV) cevap verir. «Tüm servetini gösteriş uğruna harcayanlar, başkasına yaptığından sorumlu olduğunu vicdanında duymayanlar ve malını asılsız yeminlerle satanlar.» (Müslim)


  Tartı ve ölçüde dürüstlük :

  Ticarette tartı ve ölçünün yeri ve değeri son derece önemlidir. İslâm, bindörtyüz sene önce ölçü ve tartının dürüstlükle yapılması üzerinde önemle durmuştur. Bu konuda hem Kur'an'da ve hem de Hadislerde çok sert hü-
  kümler vardır. Kur'an'da şöylece değinilir bukonuya : "Ölçekte ve tartıda hile yapanların vay haline! Ki onlar, insanlardan, ölçekte aldıkları zaman haklarını tastaman alanlar, onlara o ölçekle veya tartıyla verdikleri zaman
  ise eksiltenlerdir. Sahiden onlar diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Büyük bir günde, Alemlerin Rabbi için insanların kalkacağı günde... Sakın hileye sapmayın! Ahirette sorguya çekileceğinizi unutmayın! Çünkü kötülerin kitabı
  muhakkak siccindedir.» (LXXXIII: 2-7)


  İyi Niyet :

  İslâm, yalnız ölçü ve tartıdaki dürüstlük
  üzerinde değil, taraflar arasında iyi niyetin ku-
  rulması gereği üzerinde de önemle durmuştur.
  Ticarette görülen kötü ilişkilerin, tarafların ant-
  laşma maddelerini açıklıkla yazdırtmamaların-
  dan ileri geldiği bugün bir gerçek olarak orta-
  dadır. Bu konuda apaçık bilgiler vardır. Kur'-
  an'da. İyi bir iş ilişkisi ortamı kurmak için bü,-
  tün maddeler, teker teker ve açık olarak ya-
  zılmalıdır. Çünkü : "Bu, Allah yanında en doğ-
  ru şahitlik için en kuvvetlisi ve unutmamak
  için en elverişlisidir.» (II, 283) Sözleşmede üze-
  rinde görüş birliğine varılan maddeler açıkça
  belirtilmelidir. Sorumlu taraflardan birisi yet-
  kin değilse, velisi veya hamisi sözleşmeyi yaz-
  dırmak ve imzalamak zorundadır.

  Yukardaki kısa incelemeden çıkan sonuç şudur:

  İslâm devletinde ticaret ve alışverişin
  bu günkü ticaretten, temelde ayrılan bir yapı-
  sı ve anlamı vardır. İslâmda ticaret ve alışve-
  riş, ahlâkî ve manevî değerlerle iç içedir. Bu
  gün uygulanan sistemde ise kişinin yücelmesi-
  ni, daha uygar bir kişiliğe ermesini sağlayan
  bu değerler bir kenara itilmiş, ticarî kesimden
  koğulmuştur. İyiye, güzele ve hayra karşı olan
  her alışveriş, öz olarak, İslâmi değildir. İslâm
  devleti, yoksul halkı sıkıntıya sokan ve ihtiyaç-
  larını kötüye kullanma yolları arayan her türlü
  uygulamaya gem vurmak hakkına sahiptir.

  Şimdiye dek ticaret ve alışverişe ilişkin
  İslâmın koyduğu ana ilkeleri tartıştık. Şimdi,
  İslâm ilkeleri ışığı altında, bugün uygulanmak-
  ta olan ticaretin yapısını incelemeye girişebili-
  riz.