Merkezi Yönetimlerin Görevleri Nelerdir

Konusu 'Soru ve cevaplar' forumundadır ve Lavinia tarafından 25 Ocak 2013 başlatılmıştır.


  1. Merkezi Yönetimlerin Görevleri

    Merkezden yönetim, kamu hizmetlerinde birlik ve bütünlüğü sağlamak amacıy*la söz konusu hizmetlere ilişkin karar ve faaliyetlerin merkezi hükümet ve onun hiyerarşik yapısı içinde yer alan örgütlerce yürütülmesi demektir. Merkezden yönetim ilkesi, "siyasi" ve "idari" olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

    Siyasi bakımdan merkezden yönetim, bir ülkede yasama organının ve hüküme*tin tek olmasını ve dolayısıyla siyasi otoritenin tamamen merkezdeki iktidarda toplanmasını ve hukuki birliğin mevcut bulunmasını ifade eder. Böyle bir ör*gütlenme biçiminde kanun yapan ulusal meclisin dışında başka bir yasama or*ganı bulunmaz. Dolayısıyla, farklı bölgelere ve yerleşme birimlerine göre deği*şen değişik kanunlar da söz konusu olmaz. Siyasi merkeziyetçiliğe göre örgütlenmiş devlete "üniter devlet" (tekçi devlet) denilir. Türkiye, Fransa ve Japonya üniter devlet biçimine birer örnektir.

    İdari bakımdan merkezden yönetim ise, daha dar bir anlamı ifade eder. İdari merkeziyetçilik, kamu otoritesinin merkezileştirilmesini gerektirir. Kamu hiz*metlerine ilişkin politikaların belirlenmesi ve kararların alınması yetkisi merke*zi organlarda toplandığı gibi bunların yürütülmesine ilişkin inisiyatif de bu organların eline verilmiştir. Merkezin hiyerarşik yapısı içinde yer alan alt bi*rimlere, bölge ve il kuruluşlarına geniş takdir yetkisi tanınmaz.

    İdari merkeziyetçilik, siyasi merkeziyetçiliğin bir sonucudur. Çünkü siyasi ba*kımdan merkeziyetçi yönetim olmayan bir devlette, idari merkeziyetçilik ger*çekleşmez. Ancak, siyasi merkeziyetçiliğin varlığı, her zaman idari merkeziyet*çiliği de ortaya çıkarmaz. Örneğin siyasi merkeziyetçiliğe sahip İngiltere'de geniş bir idari yerinden yönetim uygulanmaktadır. Türkiye'de hem siyasi mer*keziyet, hem de idari merkeziyet söz konusudur.