Nüfus sayımı nedir nasıl yapılır ve ülkeler açısından neden önemlidir

Konusu 'Soru ve cevaplar' forumundadır ve Lavinia tarafından 4 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. nüfus sayımı nedir ve nasıl yapılır

  NÜFUS SAYIMI, bir ülke nüfusuyla ilgili bilgilerin resmi olarak toplanmasıdır.

  Nüfus sayımı, ev, meslek, eğitim düzeyi, çocuk sayısı gibi alanları kapsayan özellikleriyle ülke nüfusunun nicel ve nitel durumunu belirlemek amacıyla belirli aralıklarla yapılan sayım.

  Nüfus sayımı nasıl yapılır
  Gerçek anlamda çağdaş nüfus sayımı 17. yüzyılda gelişti. Daha önceleri de zaman zaman bir ülke de yaşayanları, vergi yükümlülüklerini ve değerli malları saptamaya yönelik dökümlerin çıkarılmasına karşın, amaçlar ve kullanılan yöntemlerbugünkünden farklıydı. En önemli fark bu dökümlerin vergi yükümlülerini, askere alınacakları ya da angaryaya koşulacak kişileri belirleme ve kaçakları önleme düşüncesini taşımasıydı. Ayrıca belli bir bölgede yaşayan herkesin ya da en azından temsili bir grubun sayımı yapılmaz, yalnızca aile aile reisleri ya da askerlik çağındaki erkekler kaydedilirdi.

  17. yüzyıldan bugüne nüfus sayımı birbirine koşut üç evreden geçti;

  Genel bilimsel ve yönetsel amaçlarla bütün ülke çapında sayım düşüncesinin ortaya atılması ve bu görüşün yaygınlaşması
  Sayımla ilgili yönetim tekniklerinin gelişmesi, sayıma katılanların yanıtlarının gizliliğinin yasal güvenceye bağlanması
  Toplanan verilerin derinleştirilerek sistemli hale getirilmesi
  Günümüzde en verimli bilgi kaynaklarından biri durumuna gelmiş olan nüfus sayımları yalnız artış, dağılım, yaş ve cinsiyet gibi demografik eğilimleri göstermekle kalmaz, çalışan nüfusun dağılımındaki değişmeleri, yaşam düzeyi, eğitim ve istihdam durumunu bölgesel ve grupsal farklılıkları da ortaya koyar. Sayımlardan elde edilen bilgiler başka tür bilgilere ulaşmayı da kolaylaştırır. Örneğin her tür araştırmada yararlanılabilecek örneklemlerin, doğum ve ölüm oranlarının, sigorta istatistiklerine ilişkin tabloların çıkarılmasında, iktisadi dalgalanmaların çözümlenmesinde temel bilgileri sağlar. En önemlisi ulusal, yerel, kamusal, özel her türlü planmalama için çok gerekli olan gelecekle ilgili tahminlerin yapılmasına olanak verir.

  Nüfus sayımı belli bir andaki nüfusun görünümünü verir. Bireyin doğduğu yer, eğitimi, doğan çocuklarının sayısı gibi geçmişle ilgili soruları içermesine karşın, her sayım tarihsel bir kayıttan çok, güncel bir rapor olarak daha kesin bilgiler içerir. Tarihsel eğilimler ancak birbirini izleyen sayımlarla ortaya çıkar.

  Nüfusun Ülkeler İçin Önemi ve Nüfus Artışı

  Nüfusun Ülkeler İçin Önemi
  Belirli sınırlar içerisinde (kent, bölge, ülke vs.) yaşayan insan sayısına nüfus denir. Önceleri ülkeler nüfus miktarının fazla olmasını güçlü olmak için önemli bir faktör olarak görmekteydiler. Ancak günümüzde nüfusun miktarından ziyade nüfusun nitelikleri üzerinde durulmaktadır. Çünkü geri kalmış ülkelerde nüfus artış oranının fazla olması bir çok problemi beraberinde getirmektedir.
  Gelişmiş ülkeler nitelikli nüfus potansiyelini çok iyi kullanarak önemli ilerlemeler kaydetmişlerdir. Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızının az olması ya da nüfusun azalması ülkenin geleceğini tehdit etmektedir. Bundan dolayı bu ülkeler nüfus artışını belirli bir oranda sağlamak için çeşitli çalışmalar yapmaktadırlar.
  Nüfus Artışı
  Nüfusun sayısal büyümesine nüfus artışı denir. Genel olarak insanlık tarihi boyunca dünya nüfusu artmıştır. Artış oranı başlangıçta yavaş iken son bir kaç asırda katlanarak artmıştır. Başlangıçta insanlar toplayıcılıkla, balıkçılıkla-avcılıkla geçindikleri için geniş bir sahada küçük insan grupları ancak geçinebiliyordu. Daha sonra yerleşik hayata geçilmesiyle tarımla uğraşılmış ve hayvanlar evcilleştirilmiş dolayısıyla küçük sahalar bile büyük insan gruplarını beslemeye yeterli olmuştur.
  Ayrıca sanayi devrimiyle birlikte tıp alanında ilerlemeler, beslenme ve sağlık koşullarında düzelmeler olmuştur. Bu durum ölüm oranını düşürünce, dünya nüfusundaki artış fazla olmuştur. Sanayi devriminden sonra dünya nüfusu yaklaşık 7,5 kat artarak 800 milyondan 6 milyara ulaşmıştır.
  Genellikle sanayileşmiş ülkelerde nüfus artışı az, geri kalmış ülkelerde fazladır. Bir ülkede nüfus artış hızı ne kadar yüksek olursa kalkınma hızı o derece azalır. Nüfus artış hızının sorun haline gelmesi, o ülke insanlarının temel ihtiyaçlarının karşılanamaması ile ortaya çıkar.
  Nüfus artış hızının fazla olmasının sonuçları;
  - İşsizlik artar.
  - Kalkınma hızı azalır.
  - Kişi başına düşen milli gelir azalır.
  - Tasarruflar azalır, tüketim artar.
  - Hayat şartları zorlaşır.
  - İç ve dış göçler artar.
  - İhracat azalır.
  - Nüfusa bağlı yatırımlar (Demografik yatırım) artar.
  - Belediye hizmetleri zorlaşır.
  - Konut sıkıntısı yaşanır.
  - Çevre kirliliği artar.
  - Gecekondulaşma artar.
  - Tarım arazileri amaç dışı kullanılır.
  Nüfus artış hızının ve nüfus miktarının fazla olduğu ülkeler genç nüfus potansiyelini iyi değerlendirerek üretime yönlendirebilirse bu ülkelerde üretim artar, vergi gelirleri artar, iş gücü ucuz olduğu için ihracatta rekabet kolaylaşır. (Örneğin Çin gibi)