Türkiye'nin Yönetim Yapısı Nasıldır

Konusu 'Soru ve cevaplar' forumundadır ve Lavinia tarafından 14 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. Türkiye'nin Yönetim Yapısı Hakkında Bilgi

  Devlet toplum yararına çalışan toplum içerisinde ilişkileri düzenleyen toplumun uyacağı kuralları koyan ve halkını iç ve dış tehditlere karşı koruyan düzene denir . Anayasamıza göre egemenliğin sahibi Türk milletidir. Millet egemenlik hakkını Anayasanın koyduğu esaslara göre yasama yürütme ve yargı organları eliyle kullanır.
  Türkiye Cumhuriyeti Devletinde yasama TBMM yürütme hükümet yargı ise bağımsız mahkemeler tarafından yapılır. Bu faaliyetlerin ayrı ayrı organlar tarafından yerine getirilmesine “Güçler Ayrılığı İlkesi” denir.

  YASAMA

  Millet kendi hâkimiyetine dayanarak kanun yapma yetkisini kabul ettiği bir organa verir. Anayasamıza göre yasama organı TBMM’dir. Bu yetki devredilemez. TBMM genel oyla seçilen 550 milletvekilinden oluşur.

  TBMM’nin Görevleri

  - Kanun koymak değiştirmek ve kaldırmak.
  - Bakanları denetlemek
  - Para basılmasına karar vermek
  - Cumhurbaşkanını seçmek
  - Savaş ilanına karar vermek
  - Uluslararası antlaşmaları onaylamak.
  - Bütçe ve kesin hesap tasarılarını görüşmek ve kabul etmek
  - Genel ve özel af ilanına karar vermek
  - TBMM seçimlerin yenilenmesine karar vermek.


  Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetin yaptığı işleri meclis araştırması meclis soruşturması ve gensoru yollarıyla denetler. Yapılan işlerde yetkiyi kötüye kullanma ya da yasalara ay*kırı bir durum bulunduğunda meclis hükümeti “güvenoyu vermemek” yoluyla düşürebilir

  Bir Yasa TBMM’den Nasıl Çıkar?(Kanun Nasıl Yapılır ?)

  Hukuk devletçe konulan ve toplum haya*tını düzenleyen kurallar bütünüdür. Hukuk devle*ti ise yönetimde hukuk kurallarının üstün tutulduğu herkese eşit haklar verilen devleti ifade eder.
  Hukuk devletinde kurumlar yetkilerini hukuk kurallarından alır. Bu nedenle hukuk kurallarının milleti temsil eden milletvekilleri tarafından halkın yararı gözetilerek eşitlik ilkesiyle çıkarılması gerekir.
  Devletin ve toplumun devamını sağlayan hukuk kuralları herkes tarafından benimsenmesi ve geçerli olması amacıyla birçok kuruluş tarafın*dan denetlenebilir ve düzenlenebilir.
  Yasalar toplumun ihtiyaçları doğrultusun*da hazırlanır. İlgili komisyonlarda incelenir ve anayasaya olan uygunluğu tespit edilir. Üzerinde gerekli incelemeler yapılan yasa TBMM Genel Kuruluna sunulur.Milletvekillerinin oy çokluğu ile kabul edi*len yasa daha sonra cumhurbaşkanının onayına sunulur. Kabul edilirse resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer. Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmez ise tekrar TBMM’ye gönderilir (Veto yetkisi).
  Cumhurbaşkanı veto yetkisine rağmen ikinci defada kanunu onaylamak zorunda kalırsa kanunun iptali için Anayasa Mahkemesine başvurabilir.

  YÜRÜTME
  Yürütme kanunları uygulama yetkisidir. Bu yetki ülkemizde anayasaya uygun olarak Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna verilmiştir.

  Cumhurbaşkanı
  Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Bu sıfat*la Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletinin birliği*ni temsil eder. Anayasanın uygulanmasını devlet kurumlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.

  Bazı Görevleri
  1. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni gerektiğin*de toplantıya çağırmak
  2. Yasaları yayımlamak
  3. Yasaları yeniden görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geri göndermek (Ve*o yetkisi)
  4. Anayasa değişikliklerine ilişkin yasaları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak
  5. Yasaların anayasaya biçim ya da esas yönünden aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açmak
  6. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek
  7. Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek
  8. Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek
  9. Uluslararası anlaşmaları onaylamak ve yayımlamak
  10. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri‘nin Başkomutanlığını temsil etmek
  11. Millî Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak
  12. Üniversite rektörlerini seçmektir.
  Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması durumunda da yenisi seçilinceye kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı cumhurbaşkanlığına vekillik eder ve cumhurbaşkanına ilişkin yetkileri kullanır.

  NOT: CUMHURBAŞKANLARIMIZ

  1.Mustafa Kemal Atatürk
  2 İsmet İnönü
  3. Celal Bayar
  4. Cemal Gürsel
  5. Cevdet Sunay
  6. Fahri Korutürk
  7 Kenan Evren
  8 Turgut Özal
  9. Süleyman Demirel
  10. Ahmet Necdet Sezer
  11. Abdullah Gül

  Bakanlar Kurulu
  Bakanlar Kurulunun diğer adı hükümettir. Bakanlar Kurulu Başbakan ve bakanlardan oluşur. Başbakan TBMM üyeleri arasından cumhurbaşkanı tarafından atanır. Bakanlar başbakan tarafından belirlenir ve atamaları cumhurbaşkanının onayına sunulur. Bakan atamasın*da meclis dışından bir kişi de seçilebilir.
  Hükümet vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini kullanabilmesi için yasaların işlemesi*ni sağlar.

  Bakanlar Kurulunun Bazı Görevleri
  - Vatandaşa iş olanağı sağlamak (fabrikalar kurmak)
  - Vatandaşın güvenliğini sağlamak.
  - Yurdu iç ve dış tehditlere karşı koruyarak vatan bütünlüğünü korumak.
  - Vatandaşlarına hizmet götürmek( yollar köprüler barajlar vs. yapmak)
  - Tarım ve hayvancılığı geliştirmek
  .
  Başbakanın Bazı Görevleri
  - Hükümeti kurmak.
  - Bakanlar arası işbirliği sağlamak.
  - Hükümet politikasını takip etmek.
  - Cumhurbaşkanın katılmadığı zamanlarda Milli Güvenlik Kuruluna başkanlık etmek.
  - Hükümet programının hazırlanmasını sağlamak

  YARGI GÖREVİ

  Yargı yetkisi bağımsız mahkemelere verilmiştir. Yargı organları kişiler arasında veya yönetenlerle yönetilenler arasında çıkan uyuşmaz*lıkları yasalara uygun olarak çözümler.
  Devletin yargı görevini yürüten mahkemelerin tam bağımsız olmaları gerekmektedir.
  Anayasamıza göre yargı kararları da denetlenebilmektedir. Bu nedenle yargıyı sağlayan organlar;
  ** Anayasamıza göre vatandaşlar mahkeme kararlarına karşı bir üst mahkemeye başvura*bilir. Sonuç ilgili mahkemeye ve vatandaşa bildirilir. Böylece uyuşmazlıklar adil bir şekilde çözüme kavuşturulmuş olur.
  Anayasamızda belirtilen yüksek mahkemeler şunlardır:

  - Anayasa Mahkemesi
  - Yargıtay
  - Danıştay
  - Askerî Yargıtay
  - Askerî Yüksek İdare Mahkemesi
  - Uyuşmazlık Mahkemeleri.
  Ayrıca insan hakları çiğnenmiş vatandaşlar bütün iç hukuk yollarını denedikten sonra hak ihlalleri ortadan kalkmazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kişisel olarak başvurup haklarını arayabilir*ler.