Vali ilçe kaymakamı ve muhtarın görevleri nelerdir

Konusu 'Bilgi bankası' forumundadır ve Lavinia tarafından 4 Ocak 2013 başlatılmıştır.


 1. Valinin, Kaymakamın ve Muhtarın görevleri

  Muhtarın Görevleri


  1 - Hükümet tarafından bildirilecek kanunları, nizamları köy içinde ilan etmek ve halka anlatmak ve kanunlar, nizamlar, talimatlar, emirler ile kendisine verilecek işleri görmek;
  2 - Köyün sınırı içinde dirlik ve düzenliği korumak (asayişi korumak);
  3 - Salgın ve bulaşık hastalıkları günü gününe Hükümete haber vermek;
  4 - Hekim olmayanların ve üfürükçülerin hastalara ilaç yapmasını menetmek ve Hükümete haber vermek;
  5 - Köylünün çiçek ve bulaşık hastalıklar aşısı ile aşılanıp hastalıktan kurtulmasına çalışmak;
  6 - Köye gelip gidenlerin niçin gelip gitmekte olduklarını anlamak ve bunlar içinde şüpheli adamlar veyahut ecnebiler görülürse hemen yakın karakola haber vermek;
  7 - Her ay içinde köyde doğan, ölen, nikahlanan ve boşananların defterini yapıp ertesi ayın onuncu gününden evvel nüfus memuruna vermek ve köyün nüfus defterini birlikte götürerek vukuatı yürüttürmek;
  8 - Vergi toplamak için gelen tahsildarlara yol göstermek, yardım etmek ve tahsildarların yolsuzluğunu görürse Hükümete haber vermek.
  9 - Asker toplamak ve bakaya ve kaçakları Hükümete haber vermek;
  10 - Köy civarında eşkıya görürse Hükümete haber vermek ve elinden gelirse tutturmak;
  11 - Köylünün ırzına ve canına ve malına el uzatan ve Hükümet kanunlarını dinlemeyen kimseleri köy korucuları ve gönüllü korucularla yakalattırarak Hükümete göndermek;
  12 - Köy sınırı içinde yangın ve sel olursa köylüleri toplayıp söndürmeğe ve çevirmeğe çalışmak, (orman yangınlarında sınırdan dışarı olsa dahi yardıma mecburdurlar.);
  13 - Mahkemelerden gönderilen celpname ve her türlü tezkere ve hükümleri lazım gelenlere bildirerek istenilen işleri yapmak ve mahkeme mubarine ve jandarmaya vazifesinde kolaylık göstermek;
  14 - İhzar ve tevkif müzekkereleni (bazı adamların kanun namına tutulmasını emreden mahkeme kağıdı) gösterildikte aranılan kimseleri kağıdı getirenlere tutturmak;
  15 - Zarar görenlerin şikayeti ve bilip işidenlerin haber vermesi üzerine sorup araştırmak;
  16 - Bu kanunda ismi geçen davaları ihtiyar meclisine söyleyip hükmünü almak.

  Valinin Görevleri

  Valinin başlıca görevleri olarak şunları sayabiliriz:
  -Vali, kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının neşir ve ilanını ve uygulanmasını sağlamak ve Bakanlıkların talimat ve emirlerini yürütmekle ödevlidir. Bu işlerin gerçekleştirilmesi için gereken bütün tedbirleri almaya yetkilidir.
  -Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler.
  -İlin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur
  -Vali, ilde teşkilatı veya görevli memuru bulunmayan işlerin yürütülmesini, bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan her hangi bir idare şube veya daire başkanından isteyebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir.
  -Vali, Cumhuriyet Bayramında ilde yapılacak resmi törenlere başkanlık yapar ve tebrikleri kabul eder
  -Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür.
  -İldeki devlet memurlarının bir kısmını doğrudan atamak, bir kısmının atanması konusunda görüşünü bildirmek, bir kısmının da görev yerlerini belirlemek ve değiştirmek.
  -İldeki yerinden yönetim kuruluşları üzerinde vesayet yetkilerini kullanmak.

  İlçe Kaymakamlığının Görevleri  Kaymakam görevlerini bağlı olduğu ildeki valinin denetimi altında yürütür.
  Başlıca görevleri şunlardır:
  - İlçede yasaların uygulanmasını sağlar,
  - Valinin emirlerini uygular,
  - İlçedeki çeşitli kamu kurumlarının çalışmaları arasında eşgüdümü sağlar,
  - Halkın şikayetlerini dinler, ihtiyaçlarını saptar ve giderilmesi için gerekli önlemleri alır,
  - Törenlere başkanlık eder, resmi ziyaretleri kabul eder.